Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w MPS
                                                                                                                                                                 Toruń, dnia 30.09.2019 r.

  OGÓLNE ZASADY UDOSTEPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ 


  1. 
  Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych  osobowych.

  2.  Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, po wcześniejszym sprawdzeniu dokument tożsamości pacjenta / jego przedstawiciela ustawowego / osoby upoważnionej do odbioru dokumentacji.

  3.   Po śmierci pacjenta dokumentację medyczną udostępnia się osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także po śmierci pacjenta osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

  4.   Dokumentacja medyczna może być udostępniana w następujący sposób:

  ·         Do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

  ·         Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku;

  ·         Poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu  po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji, a także gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

  ·         Na informatycznym nośniku danych (dotyczy badań rtg);

  ·         Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

  5.  W celu uzyskania wglądu, wyciągu, wydruku, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego, składa wniosek dotyczący w/w czynności. Wniosek może być złożony w formie pisemnej, ustnej bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

  6.  Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym MPS. Potwierdzeniem dokonania płatności jest wydany paragon.

  7.   Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w poniższych przypadkach:

  ·      po złożeniu pisemnego wniosku/oświadczenia przez osobę ubiegającą się o świadczenie pieniężne z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego,

  ·         w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,

  ·         za udostępnienie po raz pierwszy kopii dokumentacji medycznej na wniosek osoby, której dane dotyczą (pacjenta).

  8.   Kopia dokumentacji medycznej udostępniana jest w dniach i godzinach pracy punktu KSERO (parter budynek A). Wnioski o wydanie kopii dokumentacji medycznej złożone w godzinach popołudniowych realizowane są następnego dnia roboczego.                                                                                                                                                                                       

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.2019.1127 z późn. zm.)

 

Pobierz pliki:
  Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
powrót do poprzedniej strony