ADMINISTRACJA

Forma prawna

Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej od 1 stycznia 1999r. Organem założycielskim Przychodni jest Gmina Miasta Torunia. 

KIEROWNICTWO:

Przychodnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz:

DYREKTOR Lidia Jaskulska-Grzechowiak

RADA SPOŁECZNA jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miasta Torunia i organem doradczym Dyrektora Przychodni.

W skład Rady Społecznej powołanej Uchwała nr 918/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018r wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY:

Marian Frąckiewicz

CZŁONKOWIE:

Jarosław Beszczyński

Piotr Cymerman

Wojciech Klabun

Łukasz Walkusz

KONTAKT:

Sekretariat

Dyrektor Lidia Jaskulska-Grzechowiak

 

56-611-99-88

 

Dyrektor ds. Lecznictwa  Szymon Kudlicki- specjalista medycyny rodzinnej, specjalista rehabilitacji 56-611-99-88
Przełożona Pielęgniarek Zdzisława Polakowska 56-611-99-04
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Beata Mielcarek 56-611-99-90
Główny Księgowy Wioletta Bulińska 56-611-99-84
Specjalista ds. kadrowo-płacowych Beata Czekalska 56-611-99-89
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Daria Wierzbowska 56-611-90-28
Inspektor ds.rozliczeń Agnieszka Adamska 56-611-99-74
Referent ds.rozliczeń Justyna Ryder 56-611-99-74
skrzynka podawcza e-PUAP adres: / MPSTorun/Skrytka ESP

SKARGI:

Szanowni Pacjenci,

Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi/zażalenia na zachowanie lub czynności personelu Przychodni. Skargi/zażalenia przyjmuje Dyrektor po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie, z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa codziennie w godzinach pracy, Kierownik Administracyjno-Gospodarczy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

Skarga może być złożona ustnie do protokołu lub pisemnie- na adres email: sekretariat@mps.torun.pl.

Na każdą skargę zostanie udzielona pisemna odpowiedź w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wpływu.

skrzynka podawcza e-PUAP adres: / MPSTorun/Skrytka ESP

MONITORNG

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń, bądź za pomocą adresu e-mail: iod@mps.torun.pl

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym bądź mailowym: iod@mps.torun.pl

Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary wokół budynku oraz korytarze i inne części wspólne wewnątrz budynku.

Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

      –   budynek MPS (wejście/wyjście, korytarze, klatki schodowe);

      –    obszar wokół budynku (ciągi komunikacyjne, chodniki, parkingi).

 Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres do 30 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

 Dla celów dowodowych zabezpiecza się nagrania zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu,  niszczeniu i kradzieży mienia:

        – na wniosek osób trzecich;

        – na wniosek organów prowadzących postępowania;

        – na wniosek Kierownika jednostki.

Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.222  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.

 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

 Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu dostęp do treści danych, prawo do ich ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie.

Zdjęcia wykonane przez
Joanna Zdancewicz Fotografia
Ul. Strzałowa 17B/21
87-100 Toruń
NIP 9562253395

 

Certyfikaty jakości:

Skip to content