DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie powyższe dotyczące dostępności ma zastosowanie do strony: www.mps.torun.pl.

Data publikacji strony: 2020-12-30
Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-21

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Pliki PDF, dokumenty PDF, skany – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych zgodnie ze standardem.
Pierwszy link na stronie internetowej oraz podstronach umożliwia bezpośrednie przejście do danej treści strony.
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, na stronie internetowej Przychodni nie ma możliwości skorzystania z funkcji tłumacza migowego.
W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny Miejska Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zdzisława Polakowska, e-mail: przelozona@mps.torun.pl lub telefonicznie 56 611 99 09.
Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna i informacyjno – komunikacyjna
W zakresie dostępności architektonicznej
Budynki A i B przy ul. Uniwersyteckiej 17
Wejście do nowego budynku (od strony Muzeum Etnograficznego) z podjazdem dla ambulansów i pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę.
Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy).
Toalety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych (drzwi o odpowiedniej szerokości pozbawione progu). Wewnątrz toalet znajdują̨ się̨ barierki ułatwiające poruszanie się̨ osób z niepełnosprawnością̨.
Wszystkie gabinety posiadają odpowiednie oświetlenie.
Gabinety zabiegowe wyposażone są w kozetki do badania oraz fotele zabiegowe.
W Przychodni zainstalowany jest system monitoringu umożliwiający stałą obserwację miejsc oczekiwania pacjentów.
Personel rejestracji w godzinach pracy przychodni monitoruje opisane miejsca. W przypadku stwierdzenia przez pracownika rejestracji sytuacji mogącej sugerować stan zagrożenia życia pacjenta lub innych osób znajdujących się przed gabinetami zostaje wdrożone postępowanie zgodne z procedurą postępowanie w stanach zagrożenia życia.
W Przychodni istnieje możliwość skorzystania z usług w zakresie komunikowania się w języku migowym.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do większości obiektów użyteczności publicznej, w tym do budynków opieki zdrowotnej.
Przed wjazdem na teren Przychodni wydzielone są miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych -–7 miejsc parkingowych.

Budynek Ośrodka Rehabilitacji Dziennej przy ul. Łyskowskiego 15
Podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę.
Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy).
Toalety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych (drzwi o odpowiedniej szerokości pozbawione progu). Wewnątrz toalet znajdują̨ się̨ barierki ułatwiające poruszanie się̨ osób z niepełnosprawnością̨.
Wszystkie gabinety posiadają odpowiednie oświetlenie.
W Przychodni zainstalowany jest system monitoringu umożliwiający stałą obserwację miejsc oczekiwania pacjentów.
Personel rejestracji w godzinach pracy przychodni monitoruje opisane miejsca. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Rejestracji sytuacji mogącej sugerować stan zagrożenia życia pacjenta lub innych osób znajdujących się przed gabinetami zostaje wdrożone postępowanie zgodne z procedurą postępowanie w stanach zagrożenia życia.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do większości obiektów użyteczności publicznej, w tym do budynków opieki zdrowotnej.
Przed wjazdem na teren Przychodni wydzielone jest miejsce postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych – 1 miejsce parkingowe.

Poradnia POZ przy ul. Smoczej 11/13 (budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej)
Podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku bez przeszkód w postaci progów.
Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie).
Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych (drzwi o odpowiedniej szerokości pozbawione progu). Wewnątrz toalet znajdują̨ się̨ barierki ułatwiające poruszanie się̨ osób z niepełnosprawnością̨.
Wszystkie gabinety posiadają odpowiednie oświetlenie.
Gabinety zabiegowe wyposażone są w kozetki do badania oraz fotele zabiegowe.
Personel rejestracji w godzinach pracy przychodni monitoruje miejsca oczekiwania pacjentów. W przypadku stwierdzenia przez pracownika rejestracji sytuacji mogącej sugerować stan zagrożenia życia pacjenta lub innych osób znajdujących się przed gabinetami zostaje wdrożone postępowanie zgodne z procedurą postępowanie w stanach zagrożenia życia.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do większości obiektów użyteczności publicznej, w tym do budynków opieki zdrowotnej.

Poradnia POZ przy ul. Watzenrodego 12a/2 (budynek firmy BUD-TECH)
Wejście do budynku bez przeszkód w postaci progów.
Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie).
Wszystkie gabinety posiadają odpowiednie oświetlenie.
Gabinety zabiegowe wyposażone są w kozetki do badania oraz fotele zabiegowe..
Personel w godzinach pracy przychodni monitoruje miejsca oczekiwania pacjentów. W przypadku stwierdzenia przez pracownika rejestracji sytuacji mogącej sugerować stan zagrożenia życia pacjenta lub innych osób znajdujących się przed gabinetami zostaje wdrożone postępowanie zgodne z procedurą postępowanie w stanach zagrożenia życia.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do większości obiektów użyteczności publicznej, w tym do budynków opieki zdrowotnej
Przed wjazdem na teren Przychodni wydzielone jest miejsce postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych – 2 miejsce parkingowe.
Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Aby zaplanować swoją wizytę w poradni specjalistycznej lub pracowni Miejskiej Przychodni Specjalistycznej prosimy o kontakt email: rejestracja.poradnie@mps.torun.pl  lub telefoniczny  56-611-99-00 od poniedziałku do piątku w godz.7:00-18:00.
Istnieje możliwość skorzystania z usługi w zakresie komunikowania się w języku migowym.
Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem pod adresem email: rejestracja.poradnie@mps.torun.pl
Po zgłoszeniu wniosku przez osobę ze szczególnymi potrzebami, w celu zapewnienia komunikacji, określonymi we wniosku, pracownik Przychodni kontaktuje się lub schodzi do klienta/pacjenta do pomieszczenia/gabinetu, które umożliwia taką obsługę.
Rejestracja mieści się w Budynku B I piętro. Wejście od strony dziedzińca – winda lub od strony Muzeum.
Koordynator ds. dostępności Zdzisława Polakowska email: przelozona@mps.torun.pl

Skip to content