Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
FIZJOTERAPEUTA
umowa o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy/ umowa zlecenie/umowa
kontraktowa
Wymagania niezbędne:
wykształcenie: wyższe kierunkowe magister lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub
fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zawodzie
fizjoterapeuty
Wymagania dodatkowe:
umiejętność pracy w zespole,
samodzielność i odpowiedzialność,
kreatywność,
komunikatywność,
posiadanie doświadczenia w wykonywanym zawodzie lub otwartość na zdobycie
doświadczenia
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) praca z osobami dorosłymi na kinezyterapii z umiejętnością wykonywania zabiegów
fizykoterapeutycznych,
b) usprawnianie ruchowe pacjenta poprzez stosowanie uznanych metod leczniczych z
zastosowaniem zasad indywidualizacji przypadku
c) wykonywanie zabiegów fizykalnych i hydroterapeutycznych
d) prowadzenie dokumentacji pacjenta zgodnie z wymogami NFZ (systematyczne,
chronologiczne wpisy wykonanych procedur i czasu pracy z pacjentem)
e) współpraca z innymi członkami zespołu terapeutycznego,
f) prowadzenie instruktażu pacjenta lub jego rodziny w celu usprawnienia w warunkach
domowych
Wymagane dokumenty:
a) curriculum vitae (CV) z wyszczególnieniem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej;
w CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Miejska Przychodnia Specjalistyczna
w Toruniu z siedzibą przy ul. Uniwersyteckiej 17, 87-100 Toruń (dalej: ADO)
Pana/Pani dane osobowe uzyskane w związku z udziałem w prowadzonej przez nas rekrutacji
będą przetwarzane:
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu pozostawienia danych osobowych w bazie
kandydatów do przyszłych rekrutacji, jeżeli zostanie nam udzielona zgoda.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia przez nas niezbędnych czynności
zmierzających do zawarcia umowy, przy czym ostatecznie umowa może nie zostać zawarta.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221 Kodeksu Pracy – w celu
pozyskania informacji niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu rekrutacyjnego.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacyjnego.
Pana/Pani dane będą przechowywane przez nas przez okres prowadzenia rekrutacji na
wskazane stanowisko oraz przez okres 12 miesięcy, lub do chwili wycofania zgody, w
przypadku jej wyrażenia na pozostawienie danych w bazie kandydatów do przyszłych
rekrutacji.
Przysługuje Panu/Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody
pozostaje bez wpływu na przetwarzanie dokonane w jej oparciu.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć:
www.mps.torun.pl
W przypadku chęci pozostawienia CV na potrzeby przyszłej rekrutacji prosimy o stosowanie
poniższej treści zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście
motywacyjnym przez Miejską Przychodnię Specjalistyczną w Toruniu dla celów związanych
z przyszłą rekrutacją.
b) list motywacyjny
c) kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
d) dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje zawodowe certyfikaty, zaświadczenia z
ukończonych kursów,
Oferujemy:
umowa o pracę/ kontrakt/ umowa zlecenie,
wynagrodzenie uzależnione od kompetencji,
realne możliwości rozwoju zawodowego,
szkolenia wdrożeniowe,
niezbędne narzędzia do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
Termin składania ofert: 31 marca 2024r. do godz. 15:00
Miejsce składania ofert:
Miejska Przychodnia Specjalistyczna ul. Uniwersytecka 17,
87-100 Toruń, sekretariat II piętro pokój 216
lub elektronicznie na adres: sekretariat@mps.torun.pl
z dopiskiem: oferta pracy – fizjoterapeuta
telefon do kontaktu: 56 611-99-20

Skip to content