Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu

ogłasza nabór
na stanowisko pracy

diagnosta laboratoryjny

umowa o pracę /kontrakt/umowa zlecenie

  1. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

  2. rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia przygotowujące do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.3)), i uzyskała tytuł zawodowy magistra

lub

1) ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej jednolite studia magisterskie na kierunku analityka medyczna lub medycyna

laboratoryjna i uzyskała tytuł zawodowy magistra, lub

2) do dnia 31 grudnia 2028 r. ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku biologia, biotechnologia, chemia, farmacja lub weterynaria i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz ukończyła kształcenie podyplomowe w zakresie analityki medycznej w uczelni, która prowadzi studia na kierunku

analityka medyczna, potwierdzone egzaminem, lub

3) do dnia 31 grudnia 2028 r. ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku biologia, biotechnologia, chemia, farmacja lub weterynaria i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii lub toksykologii, z zastrzeżeniem ust. 2,

lub

4) posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny

z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy magistra na kierunku analityka medyczna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

lub

5) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego uznane w Rzeczypospolitej Polskiej przez Krajową Radę na podstawie przepisów ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 oraz z 2022 r. poz. 1616),

lub

6) posiada kwalifikacje uzyskane przed dniem 1 stycznia 2021 r. w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanym dalej „Zjednoczonym Królestwem”, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej przez Krajową Radę na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

  1. uprawnienia serologiczne (grupy krwi),
  2. doświadczenie w pracy w laboratorium diagnostycznym,
  3. umiejętność pracy w zespole,

  4. umiejętność podejmowania decyzji,

  5. dokładność i bardzo dobra organizacja pracy,

  6. zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

  1. Zakres zadań:

1) pobieranie od pacjenta materiału biologicznego do badań laboratoryjnych;

2) wykonywanie czynności medycyny laboratoryjnej zgodnie ze standardami organizacyjnymi POCT;

3) wykonywanie czynności medycyny laboratoryjnej po uzyskaniu zgody na ich

wykonanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

4) branie udziału w postępowaniu diagnostycznym, profilaktycznym, monitorowaniu

terapii, w szczególności przez udokumentowany udział w procesie terapeutycznym,

współpracując z lekarzem lub lekarzem dentystą leczącym pacjenta, a w razie

potrzeby – z osobami wykonującymi inne zawody medyczne. Lekarz lub lekarz

dentysta leczący pacjenta decyduje o zakresie zleconych badań laboratoryjnych,

5) pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych,

3. Wymagane dokumenty:
a) curriculum vitae (CV) z wyszczególnieniem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej; CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu z siedzibą przy ul. Uniwersyteckiej 17, 87-100 Toruń (dalej: ADO)

Pana/Pani dane osobowe uzyskane w związku z udziałem w prowadzonej przez nas rekrutacji będą przetwarzane:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu pozostawienia danych osobowych w bazie kandydatów do przyszłych rekrutacji, jeżeli zostanie nam udzielona zgoda.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia przez nas niezbędnych czynności zmierzających do zawarcia umowy, przy czym ostatecznie umowa może nie zostać zawarta.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221 Kodeksu Pracy – w celu pozyskania informacji niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu rekrutacyjnego.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacyjnego.

Pana/Pani dane będą przechowywane przez nas przez okres prowadzenia rekrutacji na wskazane stanowisko oraz przez okres 12 miesięcy, lub do chwili wycofania zgody, w przypadku jej wyrażenia na pozostawienie danych w bazie kandydatów do przyszłych rekrutacji.

Przysługuje Panu/Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie dokonane w jej oparciu.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć: www.mps.torun.pl

W przypadku chęci pozostawienia CV na potrzeby przyszłej rekrutacji prosimy o stosowanie poniższej treści zgody:

a) „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym przez Miejską Przychodnię Specjalistyczną w Toruniu dla celów związanych z przyszłą rekrutacją”

b) list motywacyjny
c) dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje zawodowe np. certyfikaty, zaświadczenia z ukończonych kursów.

Oferujemy:

umowa o pracę

wynagrodzenie uzależnione od kompetencji,

realne możliwości rozwoju zawodowego,

szkolenia wdrożeniowe,

niezbędne narzędzia do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

Termin składania ofert: 10.05.2023r.

Miejsce składania ofert:

Miejska Przychodnia Specjalistyczna

ul. Uniwersytecka 17,

87-100 Toruń, sekretariat II piętro pokój 216

lub elektronicznie na adres:  sekretariat@mps.torun.pl

z dopiskiem: oferta pracy – diagnosta laboratoryjny

telefon do kontaktu: 56 611-99-88

Skip to content