HISTORIA

W dniu 6 lutego 1931 r. dokonano otwarcia obiektu Ubezpieczalni Społecznej w Toruniu przy ul. Uniwersyteckiej 17 wybudowanego za 1 milion złotych wg projektu inż. Kazimierza Józefa Ulatowskiego na zlecenie Toruńskiej Kasy Chorych.

Budynek mieścił w sobie zakłady lecznicze, w tym urządzony wedle najnowszych wymogów/ ówczesnej / techniki medycznej zakład wodoleczniczy i elektroleczniczy, zakłady ambulatoryjne i biura administracji.

Po wojnie w budynku funkcjonowała Przychodnia obwodowa, włączona następnie w strukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej im. Kopernika.

Od marca 1994 r. znajdowała się w strukturze jednostki pn. Szpital Miejski z Przychodnią Specjalistyczną.

W 1996 r. do istniejącego budynku dobudowano nowy z przeznaczeniem na kolejne poradnie. W ten sposób Przychodnia stała się największą tego typu jednostką w mieście.

Od 1 stycznia 1998 r. Miejska Przychodnia Specjalistyczna działa, jako publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Gmina Miasta Toruń.
Z dniem 1 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miejskiej Torunia zostaje przekształcona w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Z dniem 15 sierpnia 2010 r. uchwałą Rady Miejskiej Torunia, MPS przejmuje działalność zlikwidowanego Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Toruniu przy ul. Łyskowskiego i włącza w/w jednostkę w swoją strukturę organizacyjną, jako Ośrodek Rehabilitacji przy ul. Łyskowskiego 15.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Rada Miasta Torunia w dniu 25 października 2012 r. uchwaliła, że Miejska Przychodnia Specjalistyczna jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Przychodnia, jako podmiot leczniczy swoją działalność określoną statutem wykonuje poprzez Zakład leczniczy „Przychodnia Specjalistyczna”. W strukturze Zakładu wyodrębniono takie jednostki organizacyjne jak: Ambulatorium nr 1 z siedzibą przy ul. Uniwersyteckiej 17, Ambulatorium nr 2 (ul. Łyskowskiego 15), Kaszczorek (ul. Smocza 11/13) i Laboratorium z siedzibą przy ul. Uniwersyteckiej 17.

Obecnie przy ul. Uniwersyteckiej funkcjonuje 18 poradni specjalistycznych, poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz poradnia Medycyny Pracy.

Udzielanych jest rocznie około 130 tys. porad, ponad 150 tys. zabiegów rehabilitacyjnych, a w 5 pracowniach diagnostycznych wykonuje się ponad 470 tys. badań.

Odbiorcami badań są nie tylko nasze poradnie, ale również około 70 innych podmiotów świadczących usługi medyczne.

Od 2000 roku realizowane są programy profilaktyczne zlecone zarówno przez Gminę Miasta Torunia jak i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dzięki miejskim funduszom, co rok Przychodnia wzbogaca się w nowy sprzęt i wyposażenie.

Misją Miejskiej Przychodni Specjalistycznej jest:
   M-mądre
   P- profesjonalne i
   S- skuteczne
udzielanie mieszkańcom miasta Torunia, a także wszystkim, którzy nas potrzebują, najwyższej jakości świadczeń medycznych w szerokim zakresie.

POLITYKA JAKOŚCI
Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu

Miejska Przychodnia Specjalistyczna świadczy usługi medyczne z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji, diagnostyki oraz promocji zdrowia.
Nadrzędnym celem naszej Przychodni jest zapewnienie pacjentom kompleksowej i fachowej opieki medycznej przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych i komfortowych warunków świadczonych usług.
Cel ten realizujemy poprzez:
- otoczenie pacjentów profesjonalną opieką całego naszego personelu,
- stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników MPS i doskonalenie zawodowe w zakresie świadczonych usług,
- realizację programów profilaktycznych i udział w imprezach prozdrowotnych,
- kompleksową i ciągłą modernizację obiektu,
- doposażanie w aparaturę i sprzęt medyczny,
- wnikliwą analizę wniosków, uwag i skarg naszych pacjentów.

 Mając na uwadze dobro naszych pacjentów, ich wymagania i oczekiwania opracowaliśmy i wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością.
Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej dokonuje okresowych przeglądów funkcjonowania systemu i weryfikuje przyjętą Politykę Jakości dostosowując ją do zmieniających się warunków, deklaruje również ciągłą poprawę i doskonalenie.

Systemu wg normy ISO9001:2015 adekwatnie do ustalonych celów i wymagań stron zainteresowanych wynikających z kontekstu organizacji.
Personel MPS zna przyjętą Politykę Jakości i odpowiada za jej realizację.
Polityka Jakości jest też podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom.

Skip to content