OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu przy ul. Uniwersyteckiej 17.

Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możecie Państwo skontaktować się pisząc na adres siedziby z dopiskiem „ IOD” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mps.torun.pl lub dzwoniąc pod numer tel.664-087-263.

Cel przetwarzania

Państwa dane, w zależności od relacji nas łączących, będziemy przetwarzać w celu:

– świadczenia usług medycznych, prowadzenia związanej z tym dokumentacji medycznej oraz rozliczeń  z NFZ (o czym mówi art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

– wykonania łączącej nas umowy, lub podjęcia działań na Państwa żądanie jeszcze przed zawarciem umowy (o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

– wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego, takiego jak: gromadzenie danych pracownika w teczce osobowej, wystawienie i przechowywanie faktury (o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

– realizacji naszego prawnie usprawiedliwionego celu, jakim może być tworzenie zestawień i statystyk, marketing naszych usług, ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń (o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

– Państwa zgody – w przypadku przesłania nam aplikacji do pracy;

Monitoring wizyjny:

– na terenie przychodni oraz terenach przyległych prowadzony jest stały monitoring wizyjny kamerami CCTV, a podstawą prawną do jego prowadzenie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes ADO polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie administrowanym przez przychodnię.

Czy udostępniamy komuś Państwa dane?

Państwa dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom w trzech określonych przypadkach:

– obliguje nas do tego przepis prawa (organy administracji publicznej, NFZ, ZUS itp.),

– zawarliśmy umowę powierzenia (z podmiotami, które świadczą dla nas usługi medyczne i inne),

– przekazanie danych wynika z naszego prawnie usprawiedliwionego celu (np.: ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń).

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

W zależności od łączącej nas relacji Państwa dane mogą być przechowywane, w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane i tak, dla dokumentacji medycznej jest to 20 lat, dla danych pracowniczych 50 lat od ustania zatrudnienia, dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń będzie to okres do przedawnienia roszczeń (najczęściej 5 lat), gdy wystawiliśmy Państwu fakturę lub otrzymaliśmy ją od Państwa – przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym faktura została wystawiona.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Mają Państwo prawo złożyć do nas wniosek z żądaniem:

– dostępu do danych Państwa dotyczących oraz ich sprostowania,

– usunięcia danych, ale w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO,

– w przypadkach określonych w art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania Państwa danych,

– uznania Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO,

– przeniesienia danych, które przetwarzamy w systemach informatycznych w związku z wykonaniem umowy.

Wniesienie skargi

W sytuacji, gdy uznają Państwo, że nasze działania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, narusza Państwa prawa i wolności możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?

W niektórych przypadkach (realizacja umowy) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne     do realizacji celu. W innych (świadczenie usług medycznych, zatrudnienie, wystawienie lub przechowywanie faktur) podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i brak ich podania będzie skutkował odmową wykonania działania z naszej strony. Gdy piszą Państwo do nas – podajecie Państwo nam dane dobrowolnie, a ich przetwarzanie jest w naszym prawnie usprawiedliwionym interesie, jeżeli oczekujecie Państwo odpowiedzi to brak podania danych spowoduje brak odpowiedzi. W przypadku pozostałych celów przetwarzanie jest oparte o dane już pozyskane.

Czy podlegają Państwo profilowaniu na podstawie podanych danych?

Nie podejmujemy działań polegających na profilowaniu przez systemy informatyczne. Na podstawie podanych nam danych nie są też podejmowane decyzje przez systemy informatyczne.

Przetwarzanie oparte na zgodzie

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, to proszę pamiętać, że mogą Państwo ją wycofać w każdej chwili, ale ze skutkiem od momentu jej wycofania.

Czy pozyskujemy dane z innych źródeł niż osoba, do której należą?

Nie podejmujemy działań polegających na pozyskiwaniu danych osobowych z innych źródeł niż osoba, od której dane pochodzą, ale czasem pacjenci mogą przekazywać nam dane osobowe osób trzecich.

Jakie stosować klauzule zgód w CV?

W procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Miejską Przychodnię Specjalistyczną :

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu z siedzibą przy ul. Uniwersyteckiej 17, 87-100 Toruń (dalej: ADO)
 2. Pana/Pani dane osobowe uzyskane w związku z udziałem w prowadzonej przez nas rekrutacji będą przetwarzane:
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu pozostawienia danych osobowych w bazie kandydatów do przyszłych rekrutacji, jeżeli zostanie nam udzielona zgoda.
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia przez nas niezbędnych czynności zmierzających do zawarcia umowy, przy czym ostatecznie umowa może nie zostać zawarta.
  3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221 Kodeksu Pracy – w celu pozyskania informacji niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu rekrutacyjnego.
  4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacyjnego.
 3. Pana/Pani dane będą przechowywane przez nas przez okres prowadzenia rekrutacji na wskazane stanowisko oraz przez okres 12 miesięcy, lub do chwili wycofania zgody, w przypadku jej wyrażenia na pozostawienie danych w bazie kandydatów do przyszłych rekrutacji.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie dokonane w jej oparciu.
 5. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
  1. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
  2. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. Sprzeciw wobec przetwarzania,
  4. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Odbiorcami Pana/Pni danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi z zakresu wsparcia procesu rekrutacyjnego.
 9. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.
 10. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 11. W celu skontaktowania się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani przesłać do nas list na adres korespondencyjny w dopiskiem „IOD” lub wysłać wiadomość
  e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: iod@mps.torun.pl

Jeżeli przysyłacie do nas Państwo CV w odpowiedzi na konkretną rekrutację, którą akurat prowadzimy to nie wymagamy od Państwa dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale prosimy też aby CV nie zawierało nic ponad: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres korespondencyjny), wykształcenie (najwyższy poziom, a gdy może to mieć znaczenie dla procesu rekrutacji również wykształcenie uzupełniające), przebieg dotychczasowego zatrudnienia (najlepiej włącznie ze wskazaniem faktycznie wykonywanych obowiązków).

Jeżeli chcecie Państwo abyśmy zachowali Państwa CV na dłużej, prosimy o zawarcie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych w niniejszym CV w celu zamieszczenia ich w bazie potencjalnych kandydatów do pracy.”

Proszę pamiętać, aby każdą z klauzul podpisać osobno.

 

 

 

Skip to content