LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Tytuł projektu:

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ – kompleksowy program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 8: Aktywni na rynku pracy

Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region

Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne

Realizator:

Lider: Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu

Partner:„GASTROMED” Kopoń, Zmudziński i Wspólnicy Spółka Jawna, Specjalistyczne Centrum Gastrologii i Endoskopii, Specjalistyczne Gabinety Lekarskie.

Dane finansowe:

Koszt całkowity: 1 073 696,82 zł

Kwota dofinansowania: 1 020 011,97 zł

Wkład własny: 53 684,85 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

18.10.2017 r.

Termin realizacji:

02.01.2018 – 30.11.2021

Opis projektu:

„LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ – kompleksowy program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego” jest partnerskim projektem Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu i Gastromed Sp. J., którego celem jest zwiększenie dostępności do profilaktyki raka jelita grubego

Projekt jest adresowany do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w wieku aktywności zawodowej bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego, którzy nie mieli wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat, narażonych na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy oraz osób pozostających bez pracy ze względu na stan zdrowia:

a) w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

b) w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka

jelita grubego,

c) w wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. Kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

W ramach projektu zostaną realizowane:

spotkania informacyjno – edukacyjne dotyczące profilaktyki raka jelita grubego i przybliżające tematykę badań kolonoskopowych

badania przesiewowe w kierunku wykrycia raka jelita grubego zgodnie z założeniami m.in. Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz Wytycznymi RPO WK-P w zakresie realizacji programów profilaktycznych raka jelita grubego.

W wyniku realizacji programu zdrowotnego1805 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego podniesie wiedzę i zwiększy świadomość na temat profilaktyki raka jelita grubego oraz 1693 osoby zostaną objęte badaniami przesiewowymi.

Dane kontaktowe realizatora:

Lider: Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu

Uniwersytecka 17

W sprawie rejestracji na badania: 575-040-510

e-mail: profilaktyka@mps.torun.pl

www.mps.torun.pl

Partner: „GASTROMED” Kopoń, Zmudziński i Wspólnicy Spółka Jawna, Specjalistyczne Centrum Gastrologii i Endoskopii, Specjalistyczne Gabinety Lekarskie.

Grudziądzka 11/13-14

W sprawie rejestracji na badania: 790 800 856(w godz. 10.00-14.00)

e-mail: gastromedtorun@gmail.com

www.gastromed-torun.pl

 

Lista dokumentów dla osoby pracującej:

1. Ankieta dla uczestnika projektu (kandydata do badan)

2. Ankieta_przed_badaniem_EFS_2019_akt

3. Formularz zgłoszeniowy

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

5. Info RODO PBP EFS 2018

6. Ulotka informacyjna

7. Oświadczenie uczestnika o poddaniu się badaniom

8. Ankieta po badaniu EFS

9. Ankieta wiedzy dla uczestników

Lista dokumentów dla emeryta i rencisty:

1. Ankieta dla uczestnika projektu (kandydata do badan)

2. Ankieta_przed_badaniem_EFS_2019_akt

3. Formularz zgłoszeniowy

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

5. Deklaracja o podjęciu zatrudnienia

6. Oświadczenie dla osoby niepracującej

7. Info RODO PBP EFS 2018

8. Ulotka informacyjna

9. Oświadczenie uczestnika o poddaniu się badaniom

10. Ankieta po badaniu EFS

11. Ankieta wiedzy dla uczestników (dla os. uczestniczących w szkoleniu)

 

 

 

 

Skip to content