Rejestracja telefoniczna – poradnie specjalistyczne tel. 56 611 99 00 od pon do czw. 7:30 – 16:30, piątek 7:30 – 15:00

 Poradnia POZ tel. 56 611 99 20, 56 611 90 04        UMÓW WIZYTĘ

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna  tel. 56 611 99 42 
poniedziałek- piątek 18:00-7:00, sobota, niedziela i święta – całodobowo 
Girl in a jacket

Nowe świadczenie dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie przyjmuje wnioski na nowe świadczenie pieniężne dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w kwocie 150 zł miesięcznie.

Świadczenie przysługuje zamieszkującym na terenie Gminy Miasta Toruń pełnoletnim osobom niepełnosprawnym legitymującym się orzeczeniem o:znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji,
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji

i jednocześnie posiadającym prawo do świadczenia uzupełniającego w kwocie 500 zł, o którym mowa w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1006 i poz. 1692) lub prawo do zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.).

Świadczenie  przysługuje:

 • na wnioski złożone w o kresie od 1 stycznia do 28 lutego 2023 r. – od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., nie dłużej jednak niż do końca okresu obowiązywania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jemu równoważnemu, chyba że wcześniej utraci moc obowiązywania decyzja o przyznaniu świadczenia uzupełniającego lub o przyznaniu zasiłku stałego – w takim przypadku świadczenie pieniężne przyznaje się do wcześniejszej daty;
 • na wnioski złożone w o kresie od 1 marca do 30 listopada 2023 r. – od miesiąca złożenia wniosku do 31 grudnia 2023 r., nie dłużej jednak niż do końca okresu obowiązywania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jemu równoważnemu, chyba że wcześniej utraci moc obowiązywania decyzja o przyznaniu świadczenia uzupełniającego lub o przyznaniu zasiłku stałego. W takim przypadku świadczenie pieniężne przyznaje się do wcześniejszej daty.
 • Wnioski można składać:
 1. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP (skan wypełnionego, podpisanego wniosku wraz z załącznikami należy przesłać jako załącznik do pisma ogólnego do podmiotu publicznego),
 2. w formie papierowej –  w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy  ul. Batorego 38/40.

Druk wniosku dostępny jest na stronie TCŚR www.tcsr.torun.pl

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jemu równoważnemu w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • kopię decyzji o przyznaniu świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł, o którym mowa w ustawie o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, lub kopię decyzji o przyznaniu zasiłku stałego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,
 • kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy, poprzedzający rok, w którym ustala się prawo do świadczenia, złożonego w Urzędzie Skarbowym w Toruniu, opatrzonego prezentatą tego urzędu lub wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem w dokumencie UPO, albo
  • inny dokument potwierdzający aktualne miejsce zamieszkania wnioskodawcy na terenie Gminy Miasta Toruń,

  oraz odpowiednio:

  • kopię dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu osoby uprawnionej do świadczenia
  • kopię dokumentów zezwalających na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uprawniających cudzoziemca do ubiegania się o świadczenia, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

  W przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.01.2023 r. do 28.02.2023 r. prawo do świadczenia zostanie ustalone od 01.01.2023 r. W przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.03.2023 r. do 30.11.2023 r. prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku. Ustalenie prawa do świadczenia i pierwsza wypłata świadczenia następuje w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

  Świadczenie dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym to kolejne świadczenie dla osób niepełnosprawnych. Uchwałą nr 101/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń zostało wprowadzone świadczenie dla dzieci z niepełnosprawnością, które obecnie wynosi 150 zł miesięcznie.”

   

Skip to content