Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek

Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu

 

Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu ogłasza konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 ust.1 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 393 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko. Za dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uważa się oryginały lub w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Dokumenty, o których mowa powyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia do godziny 14.00 na adres: Miejska Przychodnia Specjalistyczna, ul. Uniwersytecka 17; 87-100 Toruń. Na kopercie kandydat umieszcza: swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego,
a także adnotację o treści „Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek”.

Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur
to 11 kwiecień 2024 roku w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17;
87-100 Toruń.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Miejskiej Przychodni Specjalistycznej można uzyskać w Dyrekcji Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17; 87-100 Toruń.

 

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) dalej jako rodo, Miejska Przychodnia Specjalistyczna, ul. Uniwersytecka 17; 87-100 Toruń informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Przychodnia Specjalistyczna, ul. Uniwersytecka 17; 87-100 Toruń dalej jako ADO.
 2. ADO zatrudnienia inspektora ochrony danych, e-mail: iod@mps.torun.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO stosownie do postanowień artykułu 221 ustawy
  z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (Dz.U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia prowadzenia postępowania konkursowego lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu
  art. 4 pkt 9 rodo. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (policja, prokuratura, sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesem podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.
 10. Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

11.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul Stawki 2, 00-193 Warszawa

Skip to content