REGULAMIN przeprowadzania konkursu na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek

Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu

 • 1.
 1. Postępowanie konkursowe na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu przeprowadza Komisja w składzie:
 2. Pan Tomasz Krzysztyniak – Przewodniczący Komisji Konkursowej, przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu,
 3. Pani Beata Świerczyńska – Przedstawicielka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu,
 4. Pani Elżbieta Rudewicz – Przedstawicielka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
  w Toruniu,
 5. Pan Sławomir Józefowicz – Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu,
 6. Pan Wiktor Karasiewicz – Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,
 7. Pan Szymon Kudlicki – Przedstawiciel Kierownika Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu;
 8. Pani Beata Mielcarek – Przedstawicielka Kierownika Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu;
 9. Pani Daria Wierzbowska – Przedstawicielka Kierownika Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu;
 10. Pani Agnieszka Adamska – Przedstawicielka Kierownika Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
 11. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem rozstrzygnięcia dotyczącego wybrania przez komisję konkursową kandydata, które jest dokonywane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 • 2.
 1. Komisja konkursowa na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami kandydatów, zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i po stwierdzeniu ich kompletności uznaje, czy
  w postępowaniu konkursowym uczestniczy wymagana liczba kandydatów (co najmniej dwóch).
 2. Komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające
  w pierwszej kolejności na zadawaniu jednakowych pytań niezbędnych do ustalenia przydatności na stanowisko objęte konkursem, a następnie pytań dodatkowych zadawanych przez członków komisji konkursowej. Dodatkowe pytania mogą dotyczyć wyłącznie zagadnień zawartych
  w zestawie pytań podstawowych.
 3. Po rozmowie z kandydatami komisja konkursowa może odbyć dyskusję we własnym gronie.
 4. W posiedzeniach komisji konkursowej poza protokolantem nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.
 • 3.
 1. Każdej osobie wchodzącej w skład komisji konkursowej przysługuje jeden głos.
 2. Głosowanie w sprawie wyboru kandydata jest dokonywane na jednakowych kartach
  do głosowania zawierających nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej, oznaczonych pieczęcią właściwego podmiotu, nadrukiem lub naklejką, zawierającymi nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON właściwego podmiotu.
 3. Głosowanie jest dokonywane poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata i skreślenie nazwisk pozostałych kandydatów.
 4. Głos jest nieważny w przypadku:

1) pozostawienia nieskreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata;

2) braku skreśleń.

 1. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę.
 2. Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest ważna i jest traktowana jako odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.
 • 4.

W przypadku odrzucenia przez komisję konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych
do konkursu albo w przypadku niewyłonienia kandydata, komisja uznaje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu nie wybrano kandydata

 • 5.

Regulamin obowiązuje od dnia 13 marca 2024 roku

Skip to content