Wyposażenie Pracowni Endoskopii Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu  w sprzęt medyczny

„Wyposażenie Pracowni Endoskopii Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu  w sprzęt medyczny”.

Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu w okresie IX-XII 2017 r. realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie 6.1 Inwestycja w infrastrukturę zdrowotna i społeczną

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej.

W wyniku realizacji projektu Pracownia Endoskopii została wyposażona w następujący sprzęt medyczny:

  • gastroskop i kolonoskop z torem wizyjnym
  • stanowisko do mycia i dezynfekcji endoskopów
  • myjka ultradźwiękowa
  • diatermia endoskopowa

Wartość projektu: 400 000 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 200 000 zł

Środki z Gminy Miasta Toruń: 200 000 zł

 

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Skip to content